شبکه ارسال با ریز عکس – 2،3،4 ستون
چرخه پست – 1،2،3،4،5،6 ستون