Archive for: مرکز آموزش

حقوق مصرف کننده

قانون بیمارستان فدرال، حق انتخاب شخص را برای ارائه مراقبت از خانه در خانه خود پس از ترخیص از یک ب

محاسبه هزینه مراقبت

وقتی که به مراقبت های بهداشتی می آید، هزینه یابی مهم است. هیچ کس نمی خواهد کیفیت را برای صرفه جوی