چشم انداز ویژگی های قابل مشاهده یک منطقه از اراضی ، شکل های زمینی آن و نحوه ادغام آنها با ویژگی های طبیعی یا ساخته شده توسط انسان است.

منظره شامل عناصر فیزیکی شکل های زمینی تعریف شده از جمله زمین (کوه های یخی) ، تپه ها ، اجسام آبی مانند رودخانه ها ، دریاچه ها ، حوضچه ها و دریا ، عناصر زنده پوشش زمین از جمله پوشش گیاهی بومی ، عناصر انسانی از جمله اشکال مختلف زمین استفاده ، ساختمانها و بناها و عناصر گذرا مانند روشنایی و شرایط آب و هوایی. چشم انداز ویژگی های قابل مشاهده یک منطقه از اراضی ، شکل های زمینی آن و نحوه ادغام آنها با ویژگی های طبیعی یا ساخته شده توسط انسان است.

مناظر با هم منشأ جسمی آنها و هم پوشش فرهنگی حضور انسان که اغلب در طول هزاره ها ایجاد می شوند ، ترکیبی از زندگی مشترک مردم و مکانهایی هستند که برای هویت محلی و ملی بسیار مهم هستند. چشم انداز ویژگی های قابل مشاهده یک منطقه از اراضی ، شکل های زمینی آن و نحوه ادغام .

چشم انداز ویژگی های قابل مشاهده یک منطقه از اراضی ، شکل های زمینی آن و نحوه ادغام آنها با ویژگی های طبیعی یا ساخته شده توسط انسان است.

چشم انداز ویژگی های قابل مشاهده یک منطقه از اراضی ، شکل های زمینی آن و نحوه ادغام آنها با ویژگی های طبیعی یا ساخته شده توسط انسان است.

منظره شامل عناصر فیزیکی شکل های زمینی تعریف شده از جمله زمین (کوه های یخی) ، تپه ها ، اجسام آبی مانند رودخانه ها ، دریاچه ها ، حوضچه ها و دریا ، عناصر زنده پوشش زمین از جمله پوشش گیاهی بومی ، عناصر انسانی از جمله اشکال مختلف زمین استفاده ، ساختمانها و بناها و عناصر گذرا مانند روشنایی و شرایط آب و هوایی. چشم انداز ویژگی های قابل مشاهده یک منطقه از اراضی ، شکل های زمینی آن و نحوه ادغام آنها با ویژگی های طبیعی یا ساخته شده توسط انسان است.

چشم انداز ویژگی های قابل مشاهده یک منطقه از اراضی ، شکل های زمینی آن و نحوه ادغام آنها با ویژگی های طبیعی یا ساخته شده توسط انسان است.

Definition and etymology

منظره شامل عناصر فیزیکی شکل های زمینی تعریف شده از جمله زمین (کوه های یخی) ، تپه ها ، اجسام آبی مانند رودخانه ها ، دریاچه ها ، حوضچه ها و دریا ، عناصر زنده پوشش زمین از جمله پوشش گیاهی بومی ، عناصر انسانی از جمله اشکال مختلف زمین استفاده ، ساختمانها و بناها و عناصر گذرا مانند روشنایی و شرایط آب و هوایی. چشم انداز ویژگی های قابل مشاهده یک منطقه از اراضی ، شکل های زمینی آن و نحوه ادغام آنها با ویژگی های طبیعی یا ساخته شده توسط انسان است. چشم انداز ویژگی های قابل مشاهده یک منطقه از اراضی ، شکل های زمینی.

منظره شامل عناصر فیزیکی شکل های زمینی تعریف شده از جمله زمین (کوه های یخی) ، تپه ها ، اجسام آبی مانند رودخانه ها ، دریاچه ها ، حوضچه ها و دریا ، عناصر زنده پوشش زمین از جمله پوشش گیاهی بومی ، عناصر انسانی از جمله اشکال مختلف زمین استفاده ، ساختمانها و بناها و عناصر گذرا مانند روشنایی و شرایط آب و هوایی.

چندین کلمه وجود دارد که غالباً با کلمه چشم انداز همراه است:

  • منظره: ویژگی های طبیعی از یک چشم انداز از نظر ظاهر خود در نظر گرفته، اسپانیا. وقتی زیبا: منظره دیدنی از مناظر کوهستانی.
  • تنظیم: در آثار روایی (به ویژه داستانی) ، شامل لحظه تاریخی در زمان و موقعیت جغرافیایی است که در آن داستانی رخ می دهد ، و به آغاز زمینه اصلی و خلق و خوی یک داستان کمک می کند.  لحظه تاریخی در زمان و موقعیت جغرافیایی است که در آن داستانی رخ می دهد.
  • تصویری: این کلمه به معنای واقعی کلمه به معنای “به صورت یک تصویر است ؛ متناسب با آن برای ایجاد یک تصویر” ، و در اوایل سال 1703 (فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد) استفاده می شود ، و از اصطلاح ایتالیایی pittoresco گرفته شده است ، “به شیوه یک نقاش. ” ویژگی های طبیعی از یک چشم انداز از نظر ظاهر خود در نظر گرفته، اسپانیا. وقتی زیبا: منظره دیدنی از مناظر کوهستانی.
  • نمایی: “دید یا چشم انداز برخی از منظره یا صحنه گسترده ؛ میزان یا ناحیه ای که از یک نقطه توسط چشم پوشانده شود” (OED).
  • بیابان: منطقه ای غیرقانونی ، غیر مسکونی و غیرقابل مهار است.
  • منظره (همچنین شهر کوچک): معادل شهری یک منظره. در هنرهای تجسمی یک منظره شهری (منظر شهری) نمایش هنری است ، مانند نقاشی ، نقاشی ، چاپ یا عکس از جنبه های فیزیکی یک شهر یا منطقه شهری. در هنرهای تجسمی یک منظره شهری (منظر شهری) نمایش هنری است ، مانند نقاشی ، نقاشی ، چاپ یا عکس از جنبه های فیزیکی یک شهر یا منطقه شهری
  • مناظر دریایی: یک عکس ، نقاشی یا سایر آثار هنری که دریا را به تصویر می کشد ، به عبارت دیگر نمونه ای از هنرهای دریایی.

منظره جسمی

ژئومورفولوژی یک مطالعه علمی از مبدا و تکامل ویژگی های توپوگرافی و حمام متریک است که توسط فرآیندهای فیزیکی یا شیمیایی در سطح زمین یا در نزدیکی زمین ایجاد می شود. ژئومورفولوژی یک مطالعه علمی از مبدا و تکامل ویژگی های توپوگرافی و حمام متریک است.

ژئومورفولوژیست ها به دنبال درک این هستند که چرا مناظر به شکلی که انجام می دهند ، برای درک تاریخ و پویایی شکل زمین و پیش بینی تغییرات از طریق ترکیبی از مشاهدات میدانی ، آزمایش های فیزیکی و مدل سازی عددی هستند. چرا مناظر به شکلی که انجام می دهند ، برای درک تاریخ و پویایی شکل زمین و پیش بینی تغییرات از طریق ترکیبی از مشاهدات میدانی ، آزمایش های فیزیکی و مدل سازی عددی هستند.

ژئومورفولوژی در داخل جغرافیای فیزیکی، زمین شناسی، علم مساحی، زمین شناسی مهندسی، باستان شناسی و مهندسی ژئوتکنیک انجام می شود. این پایگاه گسترده ای از علاقه ها به بسیاری از سبک ها و علایق تحقیق در این زمینه کمک می کند. ژئومورفولوژی در داخل جغرافیای فیزیکی، زمین شناسی، علم مساحی، زمین شناسی مهندسی، باستان شناسی و مهندسی ژئوتکنیک انجام می شود. این پایگاه گسترده ای از علاقه ها به بسیاری از سبک ها و علایق تحقیق در این زمینه کمک می کند.